Betaalbare websites en apps. Voor bedrijven in diverse branches, organisaties, & verenigingen. Als webdesigner zorg ik ervoor dat uw website een perfect uitstraling krijgt en exact past bij u bedrijf.
© 2020 All rights reserved.                                                         Designed by AV Web & Mobile app design / A. Verhoeven
Info
ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van AV Web & Mobile App design wordt gesloten. 2. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media. 3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van AV Web & Mobile App design 2. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door AV Web & Mobile App design gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door In Beeld Webdesign verrichtte handelingen. 2. Door ondertekening van een overeenkomst met AV Web & Mobile App design verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van In AV Web & Mobile App design en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. 3. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en AV Web & Mobile App design opgenomen wordt. 3. Aanbieding & Acceptatie 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege AV Web & Mobile App design gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door AV Web & Mobile App design schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. 2. Offertes en prijsopgave door AV Web & Mobile App design blijven 3 maanden geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door AV Web & Mobile App design. Facturering geschiedt op basis van deze offerte. 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en AV Web & Mobile App design zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. 4. De opdrachtgever erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel. 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten. 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat AV Web & Mobile App design het door opdrachtgever ondertekende offerte/contract formulier ontvangen heeft. 2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. 3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden. 5. Uitvoering van de overeenkomst 1. AV Web & Mobile App design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft AV Web & Mobile App design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan AV Web & Mobile App design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan AV Web & Mobile App design zijn verstrekt, heeft AV Web & Mobile App design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 4. AV Web & Mobile App design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat AV Web & Mobile App design is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor AV Web & Mobile App design kenbaar behoorde te zijn. 6. Duur en Beëindiging 1. het ontwerpen van een nieuwe website door AV Web & Mobile App design voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken waarop de website klaar zal zijn. 3. AV Web & Mobile App design heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met AV Web & Mobile App design overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden. 4. AV Web & Mobile App design heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. 5. AV Web & Mobile App design heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen. 6. Na oplevering van de website bied AV Web & Mobile App design u een garantietermijn van twee maanden. Gedurende deze twee maanden worden fouten kostenloos verholpen. Voor uitgebreidere aanpassingen aan uw website zal AV Web & Mobile App design met een passend voorstel komen. 7. Levering en Leveringstijd 1. De benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal worden tijdig door de opdrachtgever aangeleverd bij AV Web & Mobile App design 2. AV Web & Mobile App design gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee. 3. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt AV Web & Mobile App design eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan In AV Web & Mobile App design . Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat AV Web & Mobile App design ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat AV Web & Mobile App design over tot het voltooien van de volledige website. 4. Mocht AV Web & Mobile App design onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan AV Web & Mobile App design alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij AV Web & Mobile App design een termijn van minimaal 21 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen. 5. Door AV Web & Mobile App design gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp of USB) aan de opdrachtgever opgeleverd. 6. Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend onderhoudscontract. 8. Overmacht 1. AV Web & Mobile App design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer AV Web & Mobile App design als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal AV Web & Mobile App design alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en AV Web & Mobile App design geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door AV Web & Mobile App design tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden. 3. AV Web & Mobile App design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop AV Web & Mobile App design geen invloed kan uitoefenen. 9. Prijzen 1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. 2. AV Web & Mobile App design heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. 10. Betalingsvoorwaarden 1. Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het bouwen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en AV Web & Mobile App design en is de opdrachtgever betalingsverplicht. 2. De website komt op een tijdelijke plaats op internet te staan totdat deze gereed is. Na het gereedkomen van de website wordt het afgesproken bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst. 3. Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten. 4. In genoemde gevallen behoudt AV Web & Mobile App design zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. 5. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. 6. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door AV Web & Mobile App design een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 25,00 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever. 7. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering AV Web & Mobile App design hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden. 8. Indien AV Web & Mobile App design abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal AV Web & Mobile App design het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever. 11. Onderhoudscontracten 1. Deze voorwaarden gelden voor een afgesproken onderhoudscontract voor een bestaande website. 2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het toevoegen, verwijderen en wijzigen van functies wat door AV Web & Mobile App design vervaardigd is en niet door derden. 3. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door AV Web & Mobile App design aan de opdrachtgever na werkzaamheden een factuur gestuurd elke 3 mnd. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. 4. Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk. 12. Copyright 1. Al het door AV Web & Mobile App design vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van AV Web & Mobile App design niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door AV Web & Mobile App design gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door AV Web & Mobile App design vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij AV Web & Mobile App design een contract is aangegaan. 2. Het eigendom van door AV Web & Mobile App design verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij AV Web & Mobile App design , tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval AV Web & Mobile App design hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is AV Web & Mobile App design gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. 3. AV Web & Mobile App design behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 13. Aansprakelijkheid 1. Voor zover AV Web & Mobile App design bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop AV Web & Mobile App design weinig of geen invloed kan uitoefenen kan AV Web & Mobile App design op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met AV Web & Mobile App design het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met AV Web & Mobile App design . 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is AV Web & Mobile App design slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van AV Web & Mobile App design voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. 3. De opdrachtgever vrijwaart AV Web & Mobile App design voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van AV Web & Mobile App design . 4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. AV Web & Mobile App design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. AV Web & Mobile App design is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. 5. AV Web & Mobile App design is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. 6. De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. AV Web & Mobile App design wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan AV Web & Mobile App design aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever. 7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die AV Web & Mobile App design mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. 8. Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk mede te delen aan AV Web & Mobile App design. Als de opdrachtgever dit niet doet, is deze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die AV Web & Mobile App design daardoor lijdt. 14. Overdracht van rechten en verplichtingen 1. AV Web & Mobile App design noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. 15. Reclamatie 1. de opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan AV Web & Mobile App design, waarna AV Web & Mobile App design deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan AV Web & Mobile App design binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”. 2. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op. 16. Buitengebruikstelling 1. AV Web & Mobile App design heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens AV Web & Mobile App design niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. AV Web & Mobile App design zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van AV Web & Mobile App design kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. 2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door AV Web & Mobile App design gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan. 17. Wijziging van de voorwaarden 1. AV Web & Mobile App design behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 3. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. 18. Geschillenregeling en toepasselijk recht 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen AV Web & Mobile App design en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
AV Web & Mobile App design
AV Web & Mobile App design
Home Home
Voor bedrijven in diverse branches, organisaties, & verenigingen. Als designer zorg ik ervoor dat uw website of app een perfect uitstraling krijgt en exact past bij u bedrijf.
© 2020 All rights reserved.                                                         Designed by AV Web & Mobile app design / A. Verhoeven
ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van AV Web & Mobile App design wordt gesloten. 2. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media. 3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van AV Web & Mobile App design 2. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door AV Web & Mobile App design gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door In Beeld Webdesign verrichtte handelingen. 2. Door ondertekening van een overeenkomst met AV Web & Mobile App design verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van In AV Web & Mobile App design en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. 3. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en AV Web & Mobile App design opgenomen wordt. 3. Aanbieding & Acceptatie 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege AV Web & Mobile App design gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door AV Web & Mobile App design schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. 2. Offertes en prijsopgave door AV Web & Mobile App design blijven 3 maanden geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door AV Web & Mobile App design. Facturering geschiedt op basis van deze offerte. 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en AV Web & Mobile App design zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. 4. De opdrachtgever erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel. 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten. 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat AV Web & Mobile App design het door opdrachtgever ondertekende offerte/contract formulier ontvangen heeft. 2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. 3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden. 5. Uitvoering van de overeenkomst 1. AV Web & Mobile App design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft AV Web & Mobile App design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan AV Web & Mobile App design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan AV Web & Mobile App design zijn verstrekt, heeft AV Web & Mobile App design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 4. AV Web & Mobile App design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat AV Web & Mobile App design is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor AV Web & Mobile App design kenbaar behoorde te zijn. 6. Duur en Beëindiging 1. het ontwerpen van een nieuwe website door AV Web & Mobile App design voor de opdrachtgever word beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken waarop de website klaar zal zijn. 3. AV Web & Mobile App design heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met AV Web & Mobile App design overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden. 4. AV Web & Mobile App design heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. 5. AV Web & Mobile App design heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen. 6. Na oplevering van de website bied AV Web & Mobile App design u een garantietermijn van twee maanden. Gedurende deze twee maanden worden fouten kostenloos verholpen. Voor uitgebreidere aanpassingen aan uw website zal AV Web & Mobile App design met een passend voorstel komen. 7. Levering en Leveringstijd 1. De benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal worden tijdig door de opdrachtgever aangeleverd bij AV Web & Mobile App design 2. AV Web & Mobile App design gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee. 3. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt AV Web & Mobile App design eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan In AV Web & Mobile App design . Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat AV Web & Mobile App design ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat AV Web & Mobile App design over tot het voltooien van de volledige website. 4. Mocht AV Web & Mobile App design onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan AV Web & Mobile App design alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij AV Web & Mobile App design een termijn van minimaal 21 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen. 5. Door AV Web & Mobile App design gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp of USB) aan de opdrachtgever opgeleverd. 6. Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend onderhoudscontract. 8. Overmacht 1. AV Web & Mobile App design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer AV Web & Mobile App design als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal AV Web & Mobile App design alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en AV Web & Mobile App design geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door AV Web & Mobile App design tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden. 3. AV Web & Mobile App design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop AV Web & Mobile App design geen invloed kan uitoefenen. 9. Prijzen 1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. 2. AV Web & Mobile App design heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. 10. Betalingsvoorwaarden 1. Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het bouwen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en AV Web & Mobile App design en is de opdrachtgever betalingsverplicht. 2. De website komt op een tijdelijke plaats op internet te staan totdat deze gereed is. Na het gereedkomen van de website wordt het afgesproken bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst. 3. Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten. 4. In genoemde gevallen behoudt AV Web & Mobile App design zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. 5. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. 6. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door AV Web & Mobile App design een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 25,00 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever. 7. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering AV Web & Mobile App design hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden. 8. Indien AV Web & Mobile App design abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal AV Web & Mobile App design het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever. 11. Onderhoudscontracten 1. Deze voorwaarden gelden voor een afgesproken onderhoudscontract voor een bestaande website. 2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het toevoegen, verwijderen en wijzigen van functies wat door AV Web & Mobile App design vervaardigd is en niet door derden. 3. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door AV Web & Mobile App design aan de opdrachtgever na werkzaamheden een factuur gestuurd elke 3 mnd. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. 4. Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk. 12. Copyright 1. Al het door AV Web & Mobile App design vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van AV Web & Mobile App design niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door AV Web & Mobile App design gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door AV Web & Mobile App design vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij AV Web & Mobile App design een contract is aangegaan. 2. Het eigendom van door AV Web & Mobile App design verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij AV Web & Mobile App design , tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval AV Web & Mobile App design hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is AV Web & Mobile App design gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding inrekening te brengen. 3. AV Web & Mobile App design behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 13. Aansprakelijkheid 1. Voor zover AV Web & Mobile App design bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop AV Web & Mobile App design weinig of geen invloed kan uitoefenen kan AV Web & Mobile App design op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met AV Web & Mobile App design het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met AV Web & Mobile App design . 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is AV Web & Mobile App design slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van AV Web & Mobile App design voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. 3. De opdrachtgever vrijwaart AV Web & Mobile App design voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van AV Web & Mobile App design . 4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. AV Web & Mobile App design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. AV Web & Mobile App design is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. 5. AV Web & Mobile App design is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. 6. De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. AV Web & Mobile App design wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan AV Web & Mobile App design aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever. 7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die AV Web & Mobile App design mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. 8. Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk mede te delen aan AV Web & Mobile App design. Als de opdrachtgever dit niet doet, is deze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die AV Web & Mobile App design daardoor lijdt. 14. Overdracht van rechten en verplichtingen 1. AV Web & Mobile App design noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. 15. Reclamatie 1. de opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan AV Web & Mobile App design, waarna AV Web & Mobile App design deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan AV Web & Mobile App design binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”. 2. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op. 16. Buitengebruikstelling 1. AV Web & Mobile App design heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens AV Web & Mobile App design niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. AV Web & Mobile App design zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van AV Web & Mobile App design kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. 2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door AV Web & Mobile App design gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan. 17. Wijziging van de voorwaarden 1. AV Web & Mobile App design behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 3. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. 18. Geschillenregeling en toepasselijk recht 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen AV Web & Mobile App design en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.